مؤلفه‌های نظام اقتصادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت/ یادداشت سیدمهدی زریباف

رشد و پیشرفت و قدرت هر کشوری به قدرت اقتصادی آن بستگی دارد و امروز رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ترقی و توسعه یافتگی هر کشوری محسوب می شود. اهمیت مسائل اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و این موضوع برای همه مردم ملموس است.